Małymi Kroczkami

Nasze przedszkole

Naszym celem nie jest jedynie sprawić,
by dziecko zrozumiało, ale tak dotknąć jego wyobraźni, by wzbudzić w nim najgłębszy entuzjazm

Maria Montessori
Login

Zmień język

Założenia programowe

Okres przedszkolny jest niezwykle ważny dla rozwoju człowieka.
To właśnie między pierwszym a szóstym rokiem życia przypada jego najbardziej intensywny przebieg. W tym czasie dziecko buduje swoje kompetencje społeczne i emocjonalne, przyswaja wiedzę oraz rozwija się ruchowo. Wtedy ujawniają się też zdolności, zainteresowania
i talenty.

Pobyt dziecka w przedszkolu korzystnie wpływa na jego wszechstronny rozwój. Pozwala nabywać kluczowe kompetencje oraz wyposaża w narzędzia, dzięki którym dziecko zdobywa realne osiągnięcia w późniejszym wieku.

Naszym głównym celem jest kształtowanie cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Dlatego troszczymy się o zapewnienie dzieciom:

 • poczucia bezpieczeństwa
 • pełnej akceptacji oraz poczucia własnej wartości
 • odporności emocjonalnej
 • budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
 • warunków do rozwijania samodzielności
 • tolerancji, asertywności i empatii.

Przygotowanie społeczne i emocjonalne dzieci jest na tym etapie jest równie ważne jak przygotowanie intelektualne. Podstawowym założeniem jest uczenie się przez działanie, dlatego dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich naturalnej ciekawości z wykorzystaniem materiałów Montessori.

Dlatego w naszej pracy:

Stwarzamy warunki pełnej akceptacji, szacunku, radości
i bezpieczeństwa, w których nauczyciel jest przewodnikiem, opiekunem
i obserwatorem.


Dostosowujemy się do indywidualnego rytmu dziecka


Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz wspieramy dzieci
z trudnościami


Budujemy przestrzeń
do poznawania świata przez wielozmysłowe doświadczenia
i eksperymenty


Organizujemy otoczenie w ten sposób, aby stanowiło wsparcie dla indywidualnego rozwoju dziecka oraz stymulowało aktywność dziecka w zdobywaniu wiedzy
i doskonaleniu umiejętności

 

Praca w naszym przedszkolu oparta jest o cenioną na świecie metodę Marii Montessori. Realizacja podstawy programowej MEN jest codziennie uzupełniana przez zajęcia tematyczne z zakresu wychowania przedszkolnego. Poznawanie świata opiera się również na eksperymentach, doświadczeniach, spotkaniach
z ciekawymi osobami, wycieczkach oraz na twórczej aktywności przedszkolaków. W celu pobudzenia dziecięcej wrażliwości muzycznej, zamiłowania do śpiewu, gry na instrumentach, ruchu, tańca i ekspresji twórczej, zajęcia dydaktyczne przeplatane są zabawami ruchowymi, muzycznymi oraz plastyczno-technicznymi. Przedszkole pomaga dzieciom również w zrozumieniu istoty zjawisk, rozwija kompetencje poznawcze z zakresu matematyki, języka, sprawności motorycznej, uwrażliwia na sztukę oraz wychowuje dzieci w poszanowaniu roślin i zwierząt.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko w tym ważnym okresie życia będzie mogło rozwijać się najpełniej.


 

 

Ramowy Plan Dnia w Naszym przedszkolu:

 

7.00 - 10.00

 • praca indywidualna oraz w małych grupach z wykorzystaniem materiałów Montessori

10.00 - 10.30

 • wspólne zabawy ruchowe i rytmiczno-muzyczne

10.30

 • drugie śniadanie

11.00 - 12.30

 • zajęcia dydaktyczne, zabawy w grupie, zabawy w ogrodzie, spacery

12.30

 • obiad

13.00 - 14.00

 • czas z książką, zajęcia relaksacyjne

14.00 - 15.00

 • praca z materiałem Montessori, zajęcia grupowe, zajęcia dodatkowe

15.00 - 15.15

 • podwieczorek

15.15 - 17.30

 • zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie

 

Opieka specjalistyczna:

 

Mamy świadomość, jak ogromne znaczenie w placówce przedszkolnej ma wsparcie logopedy i psychologa. Dlatego
w ramach czesnego oferujemy konsultacje ze specjalistami zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. W razie potrzeby, po rozmowie z rodzicami, dzieci będą kierowane do pracy indywidualnej lub grupowej z danym terapeutą. Rodzic dziecka uczęszczającego do naszej placówki może korzystać z konsultacji logopedycznych i psychologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Niepubliczne Przedszkole Montessori Małymi Kroczkami przyjmuje również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które mogą realizować je w warunkach przedszkola ogólnodostępnego ze wsparciem asystenta lub nauczyciela wspomagającego. Wsparcie dla dziecka z trudnościami rozwojowymi może być w naszej placówce realizowane w postaci specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój dziecka (zajęcia
z psychologiem, logopedą, pedagogiem, zajęcia ruchowe) a także
z udziałem asystenta nauczyciela, którego zadaniem jest wspieranie dziecka podczas zajęć dydaktycznych, prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań wychowawczych oraz włączenie dziecka w zabawy rówieśnicze. Ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne dziecka z trudnościami rozwojowymi, proces rekrutacji prowadzony jest etapowo. Obejmuje spotkanie z Dyrektorem placówki, przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji dziecka, obserwację psychologiczną oraz pedagogiczną w warunkach pracy indywidualnej oraz zajęć grupowych w przedszkolu. Takie postępowanie jest wynikiem założeń naszej placówki, w której
z wyjątkową uwagą podchodzimy do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka. Chcemy przez to zapewnić optymalne warunki rozwoju i edukacji danego dziecka.

 

Żywienie:

 

O zdrowe posiłki w naszym przedszkolu dba firma cateringowa Alma Verde, która zapewnia zbilansowaną dietę odpowiednią dla przedszkolaka. Dzieci z alergią mają zapewnioną dietę dostosowaną do swoich potrzeb. 

 

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega cała dzienna stawka żywieniowa, o ile nieobecność dziecka zostanie zgłoszona mailowo dnia poprzedniego. 
http://almaverde.pl/

 

Opłaty za przedszkole na rok szkolny 2019/20
wynoszą:

 

 • 750 zł wpisowe (opłata jednorazowa, bezzwrotna przy zapisie dziecka do przedszkola)
 • 750 zł miesięczne czesne płatne do 5.dnia każdego miesiąca
 • dla rodzeństwa 10% rabatu
 • zniżki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Posiłki:

 • 13zł dzienna stawka żywieniowa (śniadanie I i II, obiad, podwieczorek)

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę pedagogiczną pod okiem wykwalifikowanej kadry
 • pracę z dziećmi w specjalnie przygotowanym otoczeniu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych Montessori
 • zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową
 • język angielski prowadzony m.in. metodą Montessori (zajęcia 2 x w tyg. prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela edukacji przedszkolnej z certyfikatem FCE)
 • zajęcia rytmiczno- muzyczne 
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez pedagoga, specjalistę w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej (instruktor nauki pływania)
 • opiekę specjalistyczną (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną) współpracę z terapeutami z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco http://cresco.edu.pl/ oraz Centrum Terapi Logo-Ped. Pareo)

 

W ramach zajęć dodatkowo płatnych proponujemy język hiszpański, zumbę, ceramikę, zajęcia podróżnicze oraz Akademię Odkrywców. Ofertę zajęć dodatkowo płatnych możemy rozszerzyć w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.