Nasze przedszkole

Naszym celem nie jest jedynie sprawić, by dziecko zrozumiało, ale tak dotknąć jego wyobraźni, by wzbudzić w nim najgłębszy entuzjazm

Maria Montessori

Nasze

przedszkole

Małymi Kroczkami

Założenia programowe

Okres przedszkolny jest niezwykle ważny dla rozwoju człowieka. To właśnie między pierwszym a szóstym rokiem życia przypada jego najbardziej intensywny przebieg. W tym czasie dziecko buduje swoje kompetencje społeczne i emocjonalne, przyswaja wiedzę oraz rozwija się ruchowo. Wtedy ujawniają się też zdolności, zainteresowania i talenty.

Pobyt dziecka w przedszkolu korzystnie wpływa na jego wszechstronny rozwój. Pozwala nabywać kluczowe kompetencje oraz wyposaża w narzędzia, dzięki którym dziecko zdobywa realne osiągnięcia w późniejszym wieku.

Naszym głównym celem jest kształtowanie cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Dlatego troszczymy się o zapewnienie dzieciom:

  • poczucia bezpieczeństwa
  • pełnej akceptacji oraz poczucia własnej wartości
  • odporności emocjonalnej
  • budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
  • warunków do rozwijania samodzielności
  • tolerancji, asertywności i empatii.

Przygotowanie społeczne i emocjonalne dzieci jest na tym etapie jest równie ważne jak przygotowanie intelektualne. Podstawowym założeniem jest uczenie się przez działanie, dlatego dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich naturalnej ciekawości z wykorzystaniem materiałów Montessori.

W naszej pracy:

Stwarzamy warunki pełnej akceptacji, szacunku, radości i bezpieczeństwa, w których nauczyciel jest przewodnikiem, opiekunem i obserwatorem.

Dostosowujemy się

Dostosowujemy się do indywidualnego rytmu dziecka

Wspomagamy i wspieramy

Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz wspieramy dzieci z trudnościami

Budujemy przestrzeń

Budujemy przestrzeń do poznawania świata przez wielozmysłowe doświadczenia i eksperymenty

Organizujemy otoczenie

Organizujemy otoczenie w ten sposób, aby stanowiło wsparcie dla indywidualnego rozwoju dziecka oraz stymulowało aktywność dziecka w zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko w tym ważnym okresie życia będzie mogło rozwijać się najpełniej.​

Praca w naszym przedszkolu oparta jest o cenioną na świecie metodę Marii Montessori. Realizacja podstawy programowej MEN jest codziennie uzupełniana przez zajęcia tematyczne z zakresu wychowania przedszkolnego. Poznawanie świata opiera się również na eksperymentach, doświadczeniach, spotkaniach z ciekawymi osobami, wycieczkach oraz na twórczej aktywności przedszkolaków.
W celu pobudzenia dziecięcej wrażliwości muzycznej, zamiłowania do śpiewu, gry na instrumentach, ruchu, tańca i ekspresji twórczej, zajęcia dydaktyczne przeplatane są zabawami ruchowymi, muzycznymi oraz plastyczno-technicznymi. Przedszkole pomaga dzieciom również w zrozumieniu istoty zjawisk, rozwija kompetencje poznawcze z zakresu matematyki, języka, sprawności motorycznej, uwrażliwia na sztukę oraz wychowuje dzieci w poszanowaniu roślin i zwierząt.

Małymi Kroczkami

Poznaj nasz zespół

Plan Dnia w Naszym przedszkolu:

7:00 - 10:00

praca indywidualna oraz w małych grupach z wykorzystaniem materiałów Montessori

10:00 - 10:30

wspólne zabawy ruchowe i rytmiczno-muzyczne

10:30

drugie śniadanie

11:00 - 12:30

zajęcia dydaktyczne, zabawy w grupie, zabawy w ogrodzie, spacery

12:30

obiad

13:00 - 14:00

czas z książką, zajęcia relaksacyjne

14:00 - 15:00

praca z materiałem Montessori, zajęcia grupowe, zajęcia dodatkowe

15:15 - 17:00

zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie

Opieka specjalistyczna:

Mamy świadomość, jak ogromne znaczenie w placówce przedszkolnej ma wsparcie logopedy i psychologa.

Dlatego w ramach czesnego oferujemy konsultacje ze specjalistami zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. W razie potrzeby, po rozmowie z rodzicami, dzieci będą kierowane do pracy indywidualnej lub grupowej z danym terapeutą. Rodzic dziecka uczęszczającego do naszej placówki może korzystać z konsultacji logopedycznych i psychologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Niepubliczne Przedszkole Montessori Małymi Kroczkami przyjmuje również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które mogą realizować je w warunkach przedszkola ogólnodostępnego ze wsparciem asystenta lub nauczyciela wspomagającego. 

Wsparcie dla dziecka z trudnościami rozwojowymi może być w naszej placówce realizowane w postaci specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój dziecka (zajęcia z psychologiem, logopedą, pedagogiem, zajęcia ruchowe) a także z udziałem asystenta nauczyciela, którego zadaniem jest wspieranie dziecka podczas zajęć dydaktycznych, prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań wychowawczych oraz włączenie dziecka w zabawy rówieśnicze.

Ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne dziecka z trudnościami rozwojowymi, proces rekrutacji prowadzony jest etapowo. Obejmuje spotkanie z Dyrektorem placówki, przeanalizowanie dostarczonej dokumentacji dziecka, obserwację psychologiczną oraz pedagogiczną w warunkach pracy indywidualnej oraz zajęć grupowych w przedszkolu. Takie postępowanie jest wynikiem założeń naszej placówki, w której
z wyjątkową uwagą podchodzimy do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka. Chcemy przez to zapewnić optymalne warunki rozwoju i edukacji danego dziecka.

Zdrowe posiłki w naszym przedszkolu

Żywienie

O zdrowe posiłki w naszym przedszkolu dba "Zielony Talerzyk" - firma cateringowa, która przygotowuje całodniowe, odpowiednio zbilansowane i w pełni odżywcze wyżywienie dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Kuchnia oparta na zdrowej i nieprzetworzonej żywności, wolnej od zbędnych dodatków chemicznych.

Z uwagi na to, że dieta Waszych dzieci w 80% sprowadza się do posiłków jedzonych w naszej placówce chcemy, aby posiłki te były nie tylko smaczne, ale również wspierały zdrowie Waszych dzieci.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega cała dzienna stawka żywieniowa, o ile nieobecność dziecka zostanie zgłoszona mailowo dnia poprzedniego.